OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Oznamujeme všetkým priateľom, sympatizantom a podporovateľom našej neziskovej organizácie, že v prípade záujmu a dobrej vôle môžu prispieť na prevádzkové náklady a rozvojové aktivity organizácie na č. účtu:

SK48 0200 0000 0025 2399 8059

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

__________

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

        megaubytovanie.sk         Doprajte si vynikajúce služby a perfektné ubytovanie u nás. Nájdete nás v sekcii ubytovanie Vysoké Tatryubytovanie Tatry.

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

AKTUALITY


Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.

predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na výkon auditu neziskovej organizácie pre rok 2016, v zmysle zákona o n.o. v platnom znení. Písomné ponuky zasielajte do 31.7.2016 na poštovú adresu Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry.  Informácie o organizácii sú prístupné na www.santk.sk , tiež vo Výročnej správe za rok 2015 a v registri neziskových organizácií. Ponuky zasielajte v obálke označenej „ NEOTVÁRAŤ“ O výsledku výberu audítora budeme uchádzačov písomne informovať na základe rozhodnutia správnej rady.

Bližšie informácie na kontakte 0918 758 338.

 

Inzerát

Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., ponúka na odpredaj budovu „stolárska dielňa“ s.č.11091

a pozemky p.č. 514/24 (197 m2) a p.č. 514/37 (210 m2)

v meste Vysoké Tatry, m. č. Tatranská Kotlina

za cenu  min. 52 700 €.

Kontakt: 0905270940, valiga@santk.skInformácie k dispozícii po kliknutí na obrázok.

Návratka k  dispozícii na stiahnutie tu.


Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk